Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Mehmed Hulusi Yazgan

Hattat Mehmed Hulusi Yazgan


Hattat Mehmed Hulusi Yazgan

1285/1868 tarihinde İstanbul῾da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmed olup Hulusi mahlasıdır. Sultan Selim Mektebi῾ndeki tahsilinden sonra babasından cami derslerine devam etti. 1316/1898 tarihinde ilmiye icazeti aldı. İlk yazı derslerini iptidai mektebinde Osman Nuri Efendi῾den aldı. Daha sonra Muhsinzâde Abdullah Efendi῾den sülüs ve nesih dersleri aldı. Ta῾lik yazıya Karinabadlı Hasan Hüsnî Efendi῾den başlamış, çarşambalı Mehmed Arif Bey῾ den tamamlamıştır. Sami Efendi῾den ta῾lîk yazının inceliklerini öğrendi.

Darüşşafaka῾ya yazı hocası oldu. Medrese-i Hattatîn῾in kuruluşunda (1914) ta῾lîk ve celî ta῾lîk hocası olarak tayin edildi. Harf inkilâbında medreseler kapatılınca Türbeler Başbekçiliği görevine getirildi ve Darüşşafaka῾da yeni harflerle yazı dersleri verdi. Ayrıca ölümüne kadar Sultan Selim Camii müezzinliği görevini yaptı. Hulusi Efendi asıl maharetini ta῾lîk ve celî ta῾lîk yazıda ortaya koymuştur. 1902-1927 yılları arası sanatının en parlak dönemidir. Görev yaptığı Sultan Selim Camii῾nde celî sülüs ve celî ta῾lîk levhası mevcuttur. Celî sülüs῾le yazdığı levha 17 Ağustos 1999 depremi sonrası yapılan temizlik esnasında çaldırılmış, fakat daha sonra bulunarak yerine asılmıştır. Sultanahmed Camii, Sultan Selim Türbesi, Bâyezid ve Merkezefendi Camilerinde nefis levhaları mevcuttur. Ankara῾ da Birinci Meclis binasındaki ‴Hakimiyet Milletindir‴ levhası da Hulusi Efendi῾nindir. Hilye, mezartaşı kitabesi ve levha olarak çok fazla eseri vardır. Hayatının son zamanlarında felç geçiren Hulusi Efendi 8 Ocak 1940 tarihinde vefat etti. Edirnekapı mezarlığına defnedildi; kitabesi yoktur.

Dipnotlar

İbnülemin, 551-552; A. Süheyl Ünver, Hattat Hulusi Efendi, İstanbul, 1938 ; M. Uğur Derman, ‴Hattat Hulusi Efendi‴, Kubbealtı Akademi Mecmuası, IX, Ocak 1980, s.32-54; Derman, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, 26, 55,64, L ; Rado, 252; Derman, ‴Hattat Hulusi Efendi‴, Lâle Mecmuası, VII, Aralık 1990 s. 15-20; a. mlf. İKMHS, 222; Muhittin Serin, Hulusi Efendi῾nin Ta῾lîk Meşk Murakkaı, İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı, 1999; a. mlf. Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, 261-266.

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019