Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Mehmed Kamil (Ülgen) Bey

Hattat Mehmed Kamil (Ülgen) Bey


Hattat Mehmed Kamil (Ülgen) Bey

Mehmed Kâmil Ülgen Bey, Süleymaniye camii müezzinlerinden Osman Efendi῾nin oğludur. R. 1302 (1886) yılında Vezirköprü ilçesi Zeytun nahiyesinde doğdu. R. 1305 (1889) yılında babası tarafından İstanbul῾a getirildi. İbtidaî, rüşdî, kısmen idadi ve hsusi tahsil gördü. Filibeli bakkal Hacı Arif Efendi῾den sülüs ve nesih yazı yazdı.R. 1318 (1902) yılında Harbiye nezaretinde kâtipliğe tayin ve 1319 (1903)῾de müsabaka ile dördücü sınıfa terfi edildi.

R. 1319῾dan 1322 (1903 – 1906)῾ye kadar Sami Efendi῾den ta῾lik ve celi yazdı.

R. 1323 (1907)῾de Ticaret mektebi âlisine girdi, 1324 (1908)῾de oradan Mektebi Hukuka naklederek 1327 – 1328  (1911 – 1912)῾de diploma aldı. Harbiye Nezaretindeki vazifesine de devam etti. R. 1329 (1913) nihayetinde Müdafaa-i milliye vekâleti ordu dairesine ve bilahare Hukuk Müşavirliği kalemine tayin edildi.

Seferberlikten evvel iki seneye yakın Matbaa-i Askeriye῾nin yazılarını yazdı ve Darüttedris hüsn-i hat muallimliğini yaptı. Ankara῾da Millet Meclis Vilâyet matbaaları hattatlığında bulundu. Birçok müesseseye yazı yazdı.

Daha sonra Askerî Divan-ı Temyiz῾e tayin edildi. Kolordu müşavir muavinliğine terfi edilerek Konya῾da beşinci kolorduya gitti. Bir sene kadar orada hizmet ettikten sonra yazıya olan hevesinden dolayı istifa ederek İstanbul῾a geldi.

Lâtin harfi kabul edilinceye kadar İstanbul῾da muhtelif matbaaların hattatlığı ile iştigal etti. 1930῾da Adliye Vekâletine müracaatı üzerine Akçaabat ilçesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Muhtelif Adliye memuriyetinden sonra kendi isteği ile emekli edildi.

Kaynak: Son Hattatlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

İcazetname - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019