Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Akademik Yazılar

Akademik Yazılar

 • Hat Sanatında Gubari Yazı ve Hattat Mehmed Nuri Sivasi - Cafer Kelkit

 • Hat Sanatında Gubari Yazı ve Hattat Mehmed Nuri Sivasi - Cafer Kelkit

  Gubari Kelimesi Arapçada "toz" manasındaki gubar kelimesinden türetilen "toz gibi" anlamına gelir. (1) Gubari hattı kaynaklarda gubarü῾l-hılbe, kalemü῾l-hılbe, kalemü῾l-cenah olarak da adlandırılır. Kalkeşendi (h. 756/821 ) Subhu῾l-A῾şa  adlı eserinde  rik῾a ve nesih yazılarına daha yakın olması sebebiyle gubari῾yi bu iki yazının karakteristik özelliklerinin karışımından  meydana  geldiğini söylemektedir. (2) Fakat kabul edilen görüş; müstakil  bir yazı cinsi değil de, her yazı cinsinin çok küçük ve çok ince yazılan biçimidir. (3)

  Gubari yazı, çok küçük yazılması sebebiyle her çeşit yazıya uygulanabilirse de, yapısı itibariyle daha ziyade nesihle birlikte nesta῾lik ve rik῾a yazılarına daha uygun düşmektedir. (4) Eskiden posta vazifesini gören güvercinlerin kanadına bağlanan mektuplar gubari hattıyla yazıldığı için bu yazıya ‴kalemü῾l-cenah‴ (kanat yazısı) adı da verilmiştir. Cepte taşınacak veya savaşta sancaklara takılacak kadar küçük boydaki mushaflarda ve içleri boş iri harflerin iç kısmına ayet ve hadislerin yazılmasında gubari yazı kullanılmıştır. Bu gün pek çok evin duvarlarını süsleyen, büyük boydaki bir tabaka kâğıda sığdırılacak şekilde yazılmış Kur῾an-ı Kerim levhaları ve ‴Yasin‴ kelimesinin içine sığdırılmış Yasin Suresi levhaları bu yazı için örnek teşkil etmektedir.

  Tarihte bu yazıyı iyi yazdığı için ‴Gubari‴ unvanını alan ve mahlasını kullanan hattat ve şairler vardır. Bunlardan İstanbul῾da Sultan Ahmed Camiinin yazılarını yazan Seyyid Kasım ( ö.1034/1624-25 ) , bir pirinç tanesinin üstüne İhlas Sûresini yazmış ve bundan dolayı ‴Gubari‴ ünvanıyle meşhur olmuştur. Şeyh Hamdullah῾ın oğlu Mustafa Dede῾nin talebesi olan Akşehirli Abdurrahman Gubari de ( ö.974/1566 ) hem hattat hem şair olarak aynı mahlası kullananlardandır. (5)

  Bu kabil yazıların sanat kıymeti inceliklerindendir. Gelişi güzel yazılamayacağı cihetle, sanatkâr olmayanlar bu yazıyı yazmaya pek de muvaffak olamazlar. Sokollu Mehmet Paşa῾nın bilye şeklinde hürmüz incilerinden bir tesbihi vardı. 99῾luk bu tesbihin şahane inci taneleri üzerine gubari hat ile Kur῾an-ı Kerim῾in tamamı yazılı idi. Ancak özel büyüteçle okunabildiğini söylemek, bu hat türü ve hattatının sabır ve mahareti hakkında bir fikir verir. (6)

  Yazımıza konu ettiğimiz Sivaslı Hattat Mehmet Nuri Efendi de bu kabil hattatlarımızdandır. Eserleri incelendiğinde ne denli bu hat çeşidinde maharetli olduğu anlaşılır. Hayatı hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz. Ancak eserleri üzerine attığı imza ve tarihlerden anlaşıldığına nazaran miladi 1890῾lı yılların başında yaşadığı anlaşılmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi῾nde 196 envanter numarası ile kayıtlı bulunan levhada,  ‴Daire-i meşihat mektubu kalemi hulefasından Abdüddai Mehmet Nuri h.1341‴ ibaresi vardır. Bu ketebeden hattatımızın yaşadığı yıllar ve mesleği hakkında bilgi edinmiş oluyoruz. Merhum Hattat Bekir Pekten Hocaefendi῾den gelen rivayet de bunu doğrulamaktadır. Ayrıca hattatımıza ait mevcut yazıların tamamının tarihi 1301 ile 1350 hicri yıllarını göstermektedir. (7)

  Mehmet Nuri Sivasi῾nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul῾daki Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinde Envanter Numaraları; 270, 497, 2100, 548, 1745, 1749 olan 6 adet eseri bulunmaktadır. Özel koleksiyonlarda da gubari hatla yazılmış eserlerine rastlamaktayız. (8)

  Mehmet Nuri Sivasi Hat Sanatında görülen klasik formların dışına çıkarak, talik ve sülüs hatların içini büyük bir sabırla gubari yazılarla doldurmuştur. Yazdığı hatlarla, kültürümüze büyük katkılarda bulunan Mehmet Nuri Sivasi῾yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun.

  Dipnotlar

  1. Afif Behnisi, Mu῾cemü mustalahat el-Hattatü῾l-Arabi ve῾l-Hattatiyn /sh.111
  2. Kalkaşendi(h.756/821), Subhu῾l-A῾şa, III.sh.128
  3. Mahmut Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı. İstanbul,1942, sh.117
  4. Hasan Özönder, Ansiklopedik Hat ve Tezhib Sanatları Sözlüğü, Konya, 2003, sh.59
  5. Ali Alparslan, İslam Ansiklopedisi 14.c. sh.167
  6. Hasan Özönder, Ansiklopedik Hat ve Tezhib Sanatları Sözlüğü, Konya, 2003, sh.59
  7. Z. Cihan Özsayıner, Art Decor 10/2001, sh.130
  8. Age.

  Kaynak: Cafer KELKİT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İhtisas Kütüphanesi.

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  Akademik Yazılar menüsüne ait diger içerikler...

  1. Hat Sanatında Gubari Yazı ve Hattat Mehmed Nuri Sivasi - Cafer Kelkit
  2. Türk Hat Sanatında Hilye-i Şerîfler - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gündüz
  3. Yitik Mirasın Peşinde Süleymaniye Camii῾nin Tâk-ı Kebîri - Süleyman Berk
  4. Hat sanatı alanında kültür mirasımız yeterince korunup değerlendirilebiliyor mu? - Prof. Dr. Hüsrev Subaşı
  5. Eğitime Sanatın Katkıları ve Yansımaları - Prof. İlhan Özkeçeci
  6. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Kur῾an Koleksiyonunun Hat ve Hattatları - Dr. Süleyman Berk
  7. Bugünün Ustaları Geçmişin İzinde - Yrd. Doç. Dr. Fatih Özkafa
  8. İstanbul῾un Meşhur Hattatları - Doç. Dr. Köksal Alver
  9. Vefatının 35.yılında Necmeddin Okyay Kitabı
  10. İstanbul: Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitabelerinden Seçmeler)
  11. "İstanbul῾un 100 Hattatı" Kitabı
  12. Mihrapta Hüsn-i Hat - Yrd. Doç. Dr. Süleyman Berk
  13. Klasik Sanatlar Yıllığı 2014 yayımlandı
  14. Sanat Yarışmaları Hakkında - Savaş Çevik
  15. Celî Dîvânî Yazıların Anatomik Yapısı ve Kompozisyon Özellikleri - Savaş Çevik
  16. Unutulan Değerlerimizden Hattat Karînâbatlı Hasan Hüsnü Efendi - Prof. Dr. Muhittin Serin
  17. Klasik Sanatlar Yıllığı 2015 yayımlandı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Hilye-i Şerîf - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019